Oznámenie - valné zhromaždenie

Vzhľadom k situácii "COVID"

nebude

každoročné výročné zhromaždenie klubu vykonané vo zvyčajnom termíne v mesiaci január - február 2022. Zhromaždenie bude organizované v inom termíne podľa situácie.

Úhrada členského príspevku

Členský príspevok na rok 2022 bol na zasadnutí rady združenia stanovený nasledovne :

 • vo výške 40,- € /rok/člena,

 • rodinní príslušníci platia 10,-€/rok/za člena mladšieho ako 18 rokov,

 • rodinní príslušníci starší ako 18 rokov platia plné členské t.j. 40,-€/rok,

 • vo výške 30,-€/rok/člena, ktoríý sa zúčastnil aspoň jednej brigády na úprave strelnice v Priechode v roku 2021 (teda pre týchto členov zostáva zachované ako v roku 2021).

Klubový členský príspevok je potrebné uhradiť  v termíne  do 28. februára 2022 na bankový účet občianskeho združenia GLADIUS :

 • Označenie banky : PABK
 • SWIFT kód : POBNSKBA
 • IBAN : SK4065000000000020545980

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť :

  • meno a priezvisko člena združenia,
  • číslo občianskeho preukazu, ak došlo k výmene pre zabezpečenie vstupu na strelnicu,
  • v prípade jednej platby za viac členov/členiek klubu je potrebné uviesť meno a priezvisko plátcu a mená a priezviská všetkých je potrebné zaslať aj mailom na adresu szak@gladius.sk

Pri neuvedení zmeny OP nebude takýmto členom umožnený vstup na strelnicu prevádzkovateľom strelnice.

V prípade neuhradenia členského príspevku na rok 2022, v súlade so stanovami združenia členstvo zaniká.

S pozdravom predseda združenia Ing. Karol Kaššay


Kontakt

Športovo-Strelecké združenie GLADIUS
Slnečná 48, 974 04 Banská Bystrica
+421 911 419 976