Výzva členom na uhradenie členského na 2024

Upozorňujem členov združenia na povinnosť uhradenia členského na rok 2024.

V prípade neuhradenia členského príspevku na rok 2024, v súlade so stanovami združenia členstvo zaniká

a s poukazom na znenie § 28a) Zákona č. 190/2003 Z. z. zákona o strelných zbraniach a strelive a zmene a doplnení niektorých zákonov

Strelecká organizácia je povinná oznámiť zánik členstva osoby, ktorej vydala potvrdenia podľa § 17 ods.2 písm. d), do siedmych dní odo dňa zániku členstva.

z čoho pre držiteľa zbrojného preukazu v zmysle vyššie citovaného zákona vyplývajú ďalšie povinnosti.

Úhrada členského príspevku

Členský príspevok na rok 2024 je vo výške 40,- € a je potrebné ho uhradiť  v termíne do 29. februára 2024 na bankový účet občianskeho združenia GLADIUS :

  • Označenie banky : PABK
  • SWIFT kód : POBNSKBA
  • IBAN : SK4065000000000020545980

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť :

    • priezvisko člena združenia a číslo občianskeho preukazu,
    • v prípade jednej platby za viac členov/členiek klubu je potrebné uviesť meno a priezvisko plátcu a mená a priezviská všetkých je potrebné zaslať aj mailom na adresu szak@gladius.sk

Pri neuvedení zmeny OP nebude takýmto členom umožnený vstup na strelnicu prevádzkovateľom strelnice.

S pozdravom predseda združenia Ing. Karol Kaššay


Kontakt

Športovo-Strelecké združenie GLADIUS
Slnečná 48, 974 04 Banská Bystrica
+421 911 419 976